Sivs Tankespinn med ADHD

test

Sivs Tankespinn med ADHD

Dette er min personlige hjemmeside, sett fra mine øyne, erfaringer og opplevelser på godt og vondt.

ADHD/OCD

Når OCD og ADHD sameksisterer: Symptompresentasjon, diagnose og behandling

OCD og ADHD er distinkte, men også komorbide lidelser som kan dele lignende symptomer, atferd og utfall – av motsatte årsaker.

Denne overlappingen kan komplisere diagnose og behandling for pasienter med begge tilstander. Det er viktig for klinikere å forstå OCD-ADHD-samspillet, så vel som behandlingshensyn når de to lidelsene er tilstede

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD eller ADD) og obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD) er blant de hyppigst diagnostiserte nevropsykiatriske lidelsene

De to tilstandene, som har overlappende symptomer og antas å dele underliggende mangler, har også betydelige komorbiditetsrater.

Til tross for denne prevalensen og dokumenterte overlappingen, savnes ADHD ofte hos pasienter

med OCD – og omvendt – ofte på grunn av symptompresentasjon.

For å sikre en nøyaktig diagnose og effektiv behandling, må klinikere forstå det unike samspillet mellom OCD og ADHD, inkludert hvordan ADHD har en tendens til å opptre hos pasienter med OCD

De må også erkjenne vanlige barrierer for forsvarlig vurdering, samt de hyppigste diagnostiske feilene.

Til slutt, mens en sterk forståelse av likheter er nyttig, er også grunnleggende et solid grunnlag for de medfødte forskjellene mellom OCD og ADHD.

Hva er OCD?

OCD, som antydet i navnet, er karakterisert ved å ha tvangstanker og/eller tvangshandlinger.

Tvangstanker kan omfatte tilbakevendende, vedvarende tanker, visjoner og impulser som oppleves som påtrengende og upassende, og som forårsaker markant angst og plager hos den enkelte.

  • Tanker, impulser og mentale bilder er ikke bare overdrevne bekymringer for virkelige problemer.
  • Individet forsøker ofte å ignorere eller undertrykke slike tanker, impulser eller bilder, eller å nøytralisere dem med en annen tanke eller handling.
  • Individet erkjenner at de tvangstanker, impulser eller bilder er et produkt av deres eget sinn (ikke pålagt utenfra som ved tankeinnsetting)

Tvangshandlinger kan omfatte repeterende atferd (f.eks. håndvask, bestilling av gjenstander, sjekking) eller mentale handlinger (f.eks. å be, telle, gjenta ord i stillhet) som individet føler seg drevet til å utføre som svar på en besettelse, eller i henhold til regler som må gjøres. påført stivt

Den repeterende atferden eller mentale handlingene er rettet mot å forhindre

eller redusere nød, eller å forhindre en fryktet hendelse eller situasjon.

Imidlertid er disse atferdene eller mentale handlingene enten ikke forbundet på en realistisk måte med det de er designet for å nøytralisere eller forhindre, eller de er tydelig overdrevne

OCD-spekteret dekker en samling av lidelser og tilstander som har et genetisk, underliggende trekk av tvangstanker og tvangsevne. De inkluderer

  • Hamstringsforstyrrelse
  • Tics
  • Tourettes lidelse
  • Kroppsfokusert repeterende atferd (BFRB, som inkluderer hudplukking,
  • neglebiting,
  • trikotillomani)
  • Kroppsdysmorfisk lidelse

Mer om dette kan du lese på nettsiden til ADDitude